Juridische info machine Skin Surfing
Mentions Légales
 

1. Presentatie van de site.
Volgens artikel 6 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, wordt aan de gebruikers van de website medical-wave de identiteit verduidelijkt van verschillende tussenpersonen in het kader van de realisatie en de opvolging ervan:
Eigenaar: SAS CESAM – 520 613 522 – 31 Avenue Jean Médecin 06000 NICE
Ontwerper: SAS CESAM
Verantwoordelijke publicatie: BVBA CESAM
contact@cesam-esthetic.fr
De verantwoordelijke publicatie is een natuurlijk of rechtspersoon.
Webmaster : SAS CESAM– contact@cesam-esthetic.fr
Webhost : OVH – 2 Avenue Kellerman 59100 ROUBAIX

 

Alle grafische en tekstelementen op de site blijven eigendom van CESAM.

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en voorgestelde diensten.
Het gebruik van de website medical-wave impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de hierna beschreven algemene gebruiksvoorwaarden.
Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk ogenblik gewijzigd of aangevuld worden. Er wordt de gebruikers van de website medical-wave gevraagd om ze regelmatig te lezen. Deze website is normaal gezien op elk ogenblik toegankelijk voor de gebruikers.
Er kan echter door medical-wave beslist worden om een onderbreking voor technisch onderhoud door te voeren. De gebruikers zullen op voorhand op de hoogte gebracht worden van de data en het uur van de onderbreking. De website medical-wave wordt regelmatig bijgewerkt. Zo kunnen ook de wettelijke bepalingen op elk ogenblik gewijzigd worden.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.
De website medical-wave heeft de bedoeling om informatie te verschaffen. CESAM tracht op de website medical-wave zo nauwkeurig mogelijke informatie te verschaffen. Niettemin kan hij niet verantwoordelijk worden gehouden voor nalatigheid, onjuistheden en gebreken in het bijwerken, ongeacht of ze van hem zijn of van een derde (partner) die hem deze informatie verschaft.
Alle informatie op de website medical-wave wordt indicatief verstrekt en kan bijgevolg evolueren. Bovendien zijn de inlichtingen op de website medical-wave niet limitatief.
Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die werden aangebracht sinds ze online werden geplaatst.

4. Contractuele beperkingen op de technische gegevens.
De website gebruikt de volgende technologieën: php, jquery en javascript. De Internetsite kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor materiële schade te wijten aan het gebruik van de website. Bovendien verbindt de gebruiker van de website zich ertoe om toegang te krijgen tot de website door middel van recent materiaal, dat geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de jongste generatie.

5. Intellectuele eigendom en namaak.
Het VAV CESAM is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle toegankelijke elementen op de website, in het bijzonder teksten, afbeeldingen grafische elementen, logo, iconen, geluiden, software. Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van een deel van de elementen of van alle elementen van de website, ongeacht het gebruikte middel of de gebruikte methode, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het VAV CESAM.
Elke niet toegelaten exploitatie van de website of van één van de elementen ervan zal beschouwd worden als namaak en zal vervolgd worden in overeenstemming met de bepalingen in de artikels L.335-2 en volgens het wetboek van intellectuele eigendom.

6. Beperking van aansprakelijkheid.
Het VAV CESAM kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor rechtstreekse en indirecte schade aan het materiaal van de gebruiker tijdens het bezoeken van de website medical-wave en die voortvloeit uit het gebruik van materiaal dat niet aan de specifieke kenmerken in punt 4 voldoet of uit het optreden van een bug of een onverenigbaarheid. Het VAV CESAM kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld een marktverlies of een verlies van kansen) door het gebruik van de website medical-wave.

7. Persoonlijke gegevens.
In Frankrijk worden de persoonsgegevens beschermd door de wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Strafwetboek en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij het gebruik van de website medical-wave, kunnen volgende gegevens verzameld worden: de URL van links waardoor de gebruiker toegang heeft gekregen tot de website medical-wave, de provider van de gebruiker, het Internet protocol (IP) adres van de gebruiker.
In elk geval verzamelt het VAV CESAM enkel persoonsgegevens van de gebruiker die nodig zijn voor bepaalde diensten die door de website medical-wave aangeboden worden. De gebruiker geeft deze informatie bewust, met name omdat hij ze zelf invoert. Er wordt dan aan de gebruiker van de website medical-wave gepreciseerd of hij al dan niet verplicht is om deze informatie te geven. In overeenstemming met de bepalingen in artikel 38 en volgens de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende Informatica en vrijheden, beschikt elke gebruiker op recht tot toegang, verbetering en verzet tegen zijn persoonsgegevens door zijn vraag schriftelijk en ondertekend en samen met een kopie van zijn identiteitsbewijs en de handtekening van de houder van de identiteitskaart te verzenden en waarbij hij preciseert naar welk adres het antwoord moet gestuurd worden. Er wordt geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website medical-wave op om het even welke drager gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, gegeven of verkocht buiten medeweten van de gebruiker. Enkel de hypothese van verkoop van het VAV SAS CESAM en van zijn rechten zou de overdracht van deze informatie mogelijk maken aan de eventuele aankoper die op zijn beurt verplicht is om de gegevens van de gebruiker van de website medical-wave te bewaren en te wijzigen. De database is beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998, ter vervanging van de richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van de database.

8. Hyperlinks en cookies.
De website medical-wave bevat een bepaald aantal hyperlinks naar andere websites die met de toestemming van de BVBA CESAM zijn aangebracht. Niettemin kan CESAM de inhoud van deze bezochte websites niet controleren en zal bijgevolg hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid dragen.
Het surfen op de website medical-wave kan cookie(s) op de computer van de gebruiker installeren. Een cookie is een klein bestand dat de identificatie van de gebruiker niet mogelijk maakt, maar dat informatie over de navigatie van een computer op een website registreert. Op deze manier worden gegevens verkregen die een latere navigatie op de website vergemakkelijken en die ook verschillende metingen mogelijk maken van het bezoek.
Weigeren om een cookie te installeren kan ervoor zorgen dat niet alle diensten kunnen bezocht worden. De gebruiker kan zijn computer echter op de volgende manier configureren om de installatie van cookies te weigeren: Onder Internet Explorer: tab hulpmiddel / internetopties. Klik op Privacy en kies Alle cookies blokkeren. Bevestig met Ok. Onder Netscape: tab uitgave / voorkeuren. Klik op Geavanceerd en kies Cookies deactiveren.
Bevestig met Ok.

9. Rechtsgebied en toepasselijk recht.
Elk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de website medical-wave valt onder de Franse wetgeving. Het is onderworpen aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbanken van Nice.

10. De belangrijkste betrokken wetten.
Wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, gewijzigd door de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende informatica en vrijheden.
De wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.

11. Lexicon.
Gebruiker: Internetbezoeker die bovenvermelde website gebruikt, zich ermee verbindt. Persoonlijke informatie: “de informatie waardoor de identificatie, onder om het even welke vorm, rechtstreeks of indirect, van natuurlijke personen mogelijk is waarop ze van toepassing is” (artikel 4 van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).